Gweinyddiaeth Dŵr a Charthffosiaeth Samsun i Gaffael 67 o Weision Sifil

bydd gweinyddu dŵr a charthffosiaeth samsun yn gwneud gweision sifil
bydd gweinyddu dŵr a charthffosiaeth samsun yn gwneud gweision sifil

GWEINYDDU DŴR SAMSUN A GWEINYDDU SWYDDOG CYFARWYDDWR CYFFREDINOL YN DERBYN HYSBYSIAD AM YR AMSER CYNTAF


I'w gyflogi o dan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyfraith Gweision Sifil Rhif 657 o fewn Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Gweinyddiaeth Dŵr a Charthffosiaeth Samsun; Yn ôl darpariaethau'r Rheoliadau Arholi a Phenodi ar gyfer yr Aseiniadau Tro Cyntaf i Weinyddiaethau Lleol, bydd gweision sifil yn cael eu recriwtio trwy apwyntiadau agored i'r swyddi gwag a bennir, ar yr amod bod y teitl, dosbarth, gradd, rhif, cymwysterau, math KPSS, sgôr sylfaenol KPSS ac amodau eraill yn is.

S

N

Teitl y Sgwad dosbarth Gradd Sgwad darn cymwysterau Rhyw KPSS
math
Sylfaen KPSS
ratings
1 peiriannydd TH 8 1 Graddio o raglen israddedig Peirianneg Gyfrifiadurol y Cyfadrannau sy'n darparu addysg israddedig Gwryw / Benyw P3 70
2 peiriannydd TH 8 2 Graddio o raglen Israddedig Peirianneg Amgylcheddol y Cyfadrannau sy'n darparu addysg israddedig Gwryw / Benyw P3 70
3 peiriannydd TH 8 3 Graddio o raglen israddedig Peirianneg Drydanol y Cyfadrannau sy'n darparu addysg israddedig Gwryw / Benyw P3 70
4 peiriannydd TH 8 1 Graddio o raglenni israddedig Peirianneg Rheoli a Awtomeiddio’r cyfadrannau sy’n darparu addysg ar lefel israddedig Gwryw / Benyw P3 70
5 peiriannydd TH 8 3 Yn graddio o'r rhaglen beirianneg israddedig o gyfadrannau sy'n darparu addysg israddedig Gwryw / Benyw P3 70
6 peiriannydd TH 8 5 Graddio o raglen israddedig Peirianneg Sifil y cyfadrannau sy'n darparu addysg ar lefel israddedig Gwryw / Benyw P3 70
7 peiriannydd TH 8 5 Graddio o raglen israddedig Peirianneg Fecanyddol y cyfadrannau sy'n darparu addysg ar lefel israddedig Gwryw / Benyw P3 70
8 pensaer TH 8 1 Graddio o raglenni israddedig y Gyfadran Pensaernïaeth Gwryw / Benyw P3 70
9 fferyllydd TH 8 2 Graddio o raglenni israddedigion Cemeg cyfadrannau Gwryw / Benyw P3 70
10 technegydd TH 8 6 Graddio o'r Rhaglen Gysylltiol Fecanyddol o Ysgolion Galwedigaethol Gwryw / Benyw P93 70
11 technegydd TH 9 1 Graddio o'r Rhaglen Gysylltiol Rhaglennu Cyfrifiadurol o Ysgolion Galwedigaethol Gwryw / Benyw P93 70
12 technegydd TH 9 1 Graddio o Raglen Gradd Cysylltiol Iechyd yr Amgylchedd neu Amgylcheddol Ysgolion Galwedigaethol Gwryw / Benyw P93 70
13 technegydd TH 9 10 Graddio o'r Technegydd Adeiladu neu'r Rhaglen Gysylltiol Technoleg Adeiladu mewn Ysgolion Galwedigaethol Gwryw / Benyw P93 70
14 technegydd TH 9 8 Graddio o Dechnegydd Map Ysgolion Galwedigaethol neu raglen Gradd Gysylltiol Map a Chastastrol Gwryw / Benyw P93 70
15 technegydd TH 9 3 Graddio o'r Rhaglen Cysylltiol Trydan mewn Ysgolion Galwedigaethol Gwryw / Benyw P93 70
16 technegydd TH 9 2 Graddio o Dechnegydd Electronig, Trydanol-Electronig Ysgolion Galwedigaethol neu Raglen Gradd Gysylltiol Technoleg Electronig Gwryw / Benyw P93 70
17 casglwr GPP 9 - 10 -11 11 Yn graddio o un o raglenni israddedig Economeg, Cyfrifeg, Gweinyddu Busnes, Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Gwyddor Gwleidyddol a Gweinyddiaeth Gyhoeddus, Cyllid, Systemau Gwybodaeth Cyfrifeg Gwryw / Benyw P3 70
18 cyfreithiwr AH 7 2 Graddio o Gyfadrannau'r Gyfraith Prifysgolion Gwryw / Benyw P3 70

TELERAU CYFFREDINOL AC ARBENNIG CAIS

Mae'r amodau cyffredinol ac arbennig i'w dilyn yn y ceisiadau i'w gwneud ar gyfer y swyddi gwas sifil gwag a grybwyllir uchod fel a ganlyn.

1) TELERAU CYFFREDINOL CAIS

Mae'n ofynnol i ymgeiswyr a fydd yn gwneud cais i gael eu penodi'n weision sifil gael yr amodau cyffredinol canlynol a nodir ym mharagraff (A) o Erthygl 657 o Gyfraith Gweision Sifil Rhif 48;

a) Bod yn ddinesydd Twrcaidd,

b) Peidio â chael eich amddifadu o hawliau cyhoeddus,

c) Hyd yn oed os yw'r cyfnodau a bennir yn erthygl 53 o God Troseddol Twrci wedi mynd heibio; Troseddau yn erbyn diogelwch y wladwriaeth, troseddau yn erbyn y gorchymyn cyfansoddiadol a gweithrediad y gorchymyn hwn, ysbeilio, cribddeiliaeth, llwgrwobrwyo, dwyn, twyll, twyll, twyll, camymddwyn, twyllodrus, hyd yn oed os cânt eu dedfrydu i garchar neu faddeuant am flwyddyn neu fwy am drosedd fwriadol Peidio â chael eich dyfarnu'n euog o fethdaliad, drygioni mewn tendr, direidi wrth berfformio perfformiad, asedau gwyngalchu arian, neu smyglo troseddau,

d) O ran statws milwrol i ymgeiswyr gwrywaidd; heb unrhyw beth i'w wneud â gwasanaeth milwrol neu heb gyrraedd oedran gwasanaeth milwrol, neu, os yw wedi cyrraedd oedran gwasanaeth milwrol, wedi gwasanaethu fel gwasanaeth milwrol gweithredol neu wedi'i ohirio neu ei drosglwyddo i'r dosbarth wrth gefn

e) Peidio â bod â salwch meddwl neu anabledd corfforol a allai ei atal rhag cyflawni ei ddyletswydd yn barhaus,

f) Bodloni'r gofynion ymgeisio eraill a geisir ar gyfer y swyddi a gyhoeddwyd,

g) Deiseb y mae staff yn gwneud cais amdani (Bydd pob ymgeisydd yn gwneud cais i un aelod o staff yn unig yn cael ei bostio yn ôl eu statws addysgol.)

2) AMODAU ARBENNIG AR GYFER CAIS

a) Cyflawni'r gofyniad addysg fel yr ysgol raddedig ddiwethaf ar gyfer y teitlau a gyhoeddwyd a chael y sgôr KPSS leiaf o'r mathau o sgôr a nodwyd yn Arholiad Dewis Personél Cyhoeddus 2018 (KPSS) yn erbyn y teitlau sydd i'w prynu,

b) Peidio â chael ei symud o'r sefydliadau cyhoeddus a'r sefydliadau y bu'n gweithio iddynt o'r blaen, oherwydd rhesymau disgyblaeth neu foesol.,

3) DOGFENNAU SY'N ANGEN GAN YMGEISWYR YN YSTOD Y CAIS

Yn ystod y cais;

Ffurflen Gais Gan Ein Sefydliad neu Ein Cyfarwyddiaeth Gyffredinol http://www.saski.gov.tr yn cael ei ddarparu o'r cyfeiriad rhyngrwyd,

a) Copi o Gerdyn Adnabod neu gerdyn adnabod,

b) Y copi ardystiedig gwreiddiol neu notari o'r diploma neu'r dystysgrif raddio, neu'r dystysgrif raddio gyda chod bar i'w gael trwy E-lywodraeth (gellir ardystio copïau gan ein gweinyddiaeth, ar yr amod bod y gwreiddiol yn cael ei gyflwyno.)

c) Copi gwreiddiol neu notarized o'r ddogfen cywerthedd ar gyfer graddedigion ysgolion tramor

d) Allbrint cyfrifiadur cod bar wedi'i gymryd o wefan ÖSYM o Ddogfen Canlyniad KPSS,

e) Datganiad ymgeiswyr gwrywaidd nad ydyn nhw'n gysylltiedig â gwasanaeth milwrol,

f) Datganiad nad oes ganddo ef / hi rwystr i gyflawni ei ddyletswydd yn barhaus,

g) 4 llun biometreg, (bydd 1 ynghlwm wrth y ffurflen)

h) Y copi gwreiddiol o'r drwydded atwrnai neu'r copi ardystiedig notari ar gyfer y staff cyfreithiwr (Gall ein gweinyddiaeth ardystio'r copïau, ar yr amod bod y gwreiddiol yn cael ei gyflwyno.)

i) Deiseb ynghylch pa staff y gwnaeth gais amdanynt,

4- LLE CAIS, DYDDIAD, DULL A HYD

Gall ymgeiswyr sefyll yr arholiad llafar;

a) Ymgeiswyr, ynghyd â'r dogfennau y gofynnwyd amdanynt yn ystod y cais Rhwng 06.04.2020 a 17.04.2020 dydd Gwener tan 17.00 (ar ddiwrnodau gwaith rhwng 08.00-17.00) yn gallu gwneud cais.

Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno eu dogfennau cais;

- Ein Cyfarwyddiaeth Gyffredinol mewn amgylchedd electronig http://www.saski.gov.tr cyfeiriad rhyngrwyd,

- Yn bersonol neu drwy bost cofrestredig, byddant yn gallu anfon Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Adnoddau Dynol ac Addysg Gweinyddiaeth Dŵr a Charthffosiaeth Samsun (Denizevleri Mahallesi 228. Rhif Sokak: 4 Atakum / Samsun). (Ni fydd ein Cyfarwyddiaeth Gyffredinol yn gyfrifol am oedi post.)

b) Ni fydd ceisiadau a wneir gyda gwybodaeth a dogfennau coll neu os nad yw eu cymwysterau yn addas yn cael eu gwerthuso gan ein Cyfarwyddiaeth Gyffredinol.

c) Ni fydd oedi mewn post a cheisiadau nas gwnaed o fewn y cyfnod a bennir yn y cyhoeddiad yn cael ei ystyried.

5- GWERTHUSO CEISIADAU - CYHOEDDIAD Y CAIS

a) Gwahoddir yr ymgeisydd i'r arholiad llafar ar gyfradd o bum gwaith nifer y swyddi gwag sydd i'w penodi, gan ddechrau o'r ymgeisydd sydd â'r sgôr uchaf, trwy wirio cydymffurfiaeth rhif Hunaniaeth TR yr ymgeisydd a chofnodion ÖSYM gan ein Cyfarwyddiaeth Gyffredinol,

b) Gwahoddir yr ymgeiswyr eraill sydd â'r un sgôr â'r ymgeisydd olaf i gael eu galw am yr arholiad i'r arholiad.

c) Ymgeiswyr sy'n gymwys i sefyll yr arholiad llafar a sgoriau KPSS a lle ac amser yr arholiad Dydd Llun, 20.04.2020 Ein Cyfarwyddiaeth Gyffredinol http://www.saski.gov.tr yn cael ei gyhoeddi ar y rhyngrwyd.

d) Ymgeiswyr y mae eu cais wedi'i dderbyn a'i alw am yr arholiad, y mae eu gwybodaeth hunaniaeth a lle a dyddiad yr arholiad ar gael “Dogfennau Mynediad Arholiad” Byddant yn gallu cyrchu o gyfeiriad rhyngrwyd www.saski.gov.tr.

e) Ni fydd ymgeiswyr nad oes ganddynt yr hawl i sefyll yr arholiad yn cael eu hysbysu.

6- LLE ARHOLIAD, AMSER A PHYNCIAU

Yn Cyfarfod Cyffredinol Gweinyddiaeth Fach a Charthffosiaeth Samsun Neuadd Gyfarfod Bach (Denizevleri Mahallesi 228. Rhif Sokak: 4 Atakum / SAMSUN); ar gyfer recriwtio 27/04/2020-08/05/2020 Bydd arholiad llafar yn cael ei gynnal rhwng y dyddiadau. Os na ellir cwblhau'r arholiad llafar ar yr un diwrnod, bydd yn parhau drannoeth.

Pynciau Arholiad:

Cyfansoddiad Twrci

Egwyddorion a Hanes Chwyldro Atatürk

657 Deddf Gweision Sifil

Deddfwriaeth Sylfaenol yn ymwneud â Gweinyddiaethau Lleol

Mae'n cynnwys mesur gwybodaeth a sgiliau proffesiynol ac ymarferol sy'n gysylltiedig â theitl staff.

7- GWERTHUSO'R ARHOLIAD AC AMCAN I'R CANLYNIADAU ARHOLIAD

Asesu yn yr Arholiad; Cyfansoddiad Twrci, Egwyddorion Kemal a Hanes Chwyldro, 657 Y Gyfraith, Llywodraeth Leol 15 yn y pwyntiau cysylltiedig materion Gyfraith Sylfaenol, tra bod teitl tîm ar gyfer y wybodaeth broffesiynol ac ymarferol ac i fesur y gallu gwneud dros 40 o bwyntiau, sef cyfanswm o 100 pwynt. Er mwyn bod yn llwyddiannus yn yr arholiad, rhaid i gyfartaledd rhifyddeg y sgorau a roddir gan aelodau'r bwrdd arholi fod yn 60 o leiaf. Prif sgôr cyflawniad ymgeiswyr; Bydd cyfartaledd rhifyddeg y sgôr arholiad llafar a'r sgôr KPSS a wneir gan ein gweinyddiaeth yn cael ei bennu a'i gyhoeddi gan wefan ein gweinyddiaeth.

Os yw pwyntiau llwyddiant yr ymgeiswyr yr un peth, po uchaf y rhoddir blaenoriaeth i'r sgôr KPSS. Gan ddechrau o'r sgôr cyflawniad uchaf, bydd nifer yr ymgeiswyr parhaol yn cael ei bennu yn ogystal â nifer yr ymgeiswyr parhaol a nifer yr ymgeiswyr dirprwyol. Cyhoeddir y prif restrau ymgeiswyr a chronfeydd wrth gefn ar gyfeiriad rhyngrwyd y weinyddiaeth a rhoddir hysbysiad ysgrifenedig i'r rhai a restrir.

Bwrdd Arholi; mae ganddo'r hawl i gymryd rhai neu'r rhai o'r rhai a gyhoeddwyd yn y cyhoeddiad arholiad os ydyn nhw'n gweld bod y pwyntiau cyflawniad yn isel neu ddim yn ddigonol o'r cadres a gyhoeddwyd ar gyfer recriwtio ar ddiwedd yr arholiad.

Yn ystod y ceisiadau a'r gweithdrefnau, bernir bod archwiliadau'r rhai y canfyddir eu bod yn gwneud datganiadau ffug neu'n cuddio'r gwir mewn unrhyw ffordd yn annilys ac ni wneir eu haseiniadau. Hyd yn oed os penderfynir penodi achosion o'r fath, caiff eu haseiniadau eu canslo. Ni allant hawlio unrhyw hawliau a byddant yn cael eu ffeilio cwyn droseddol gyda'r Prif Erlynydd Cyhoeddus.

Gellir apelio yn ysgrifenedig am ganlyniadau arholiadau cyn pen saith diwrnod ar ôl cyhoeddi'r rhestr lwyddiant ar wefan ein gweinyddiaeth. Mae'r bwrdd arholi yn cwblhau apeliadau cyn pen saith diwrnod a hysbysir y person perthnasol yn ysgrifenedig.

Cyhoeddwyd.

Am fanylion hysbyseb CLICIWCH YMA


Chwilio Newyddion Rheilffordd

Byddwch y cyntaf i wneud sylwadau

sylwadau